ویزا اوکراین

فوریه 24, 2018
ویزا اوکراین

 

 

(( اوکراین تا دو سال دیگر عضو اتحادیه اروپا می شود))

 

  •  اخذ ویزای یک ساله چند بار ورود تیپ C (تضمینی)

  • اخذ ویزای اقامت دائم و مهاجرت و ازدواج تیپ D (تضمینی)

  • ویزا توریستی

ویزا اوکراین به سه گروه اصلی تقسیم می‌شود:

  • ویزای ترانزیتی: این نوع ویزا که تیپ B نام دارد و مدت اقامت مجاز ان ۵ روز است.
  • ویزای کوتاه مدت: این نوع ویزا که تیپ C نام دارد و مدت اقامت مجاز آن حداکثر مدت

90 روز از تاریخ اولین ورود است.ویزای توریستی نیز در همین گروه است

  •  ویزای بلند مدت: این ویزا که تیپ A نام دارد، برای ورود به خاک اوکراین و ثبت مدارک به منظور

منظور دریافت اجازه اقامت یا سکونت دائم در خاک اوکراین صادر می‌ود. دارندگان این ویزا می‌توانند

برای بیش از ۹۰ روز در خاک اوکراین اقامت داشته باشند.

مدارک مورد نیاز ویزا توریستی:

۱- اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

۲- دو قطعه عکس رنگی تمام رخ ۴*۳ با زمینه سفید که با عکس پاسپورت یکی نباشد.

۳- گواهی شغلی

الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان ، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

ب-وکال: پروانه وکالت.

ج-مشـاغل دولتـی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی یا نامه بـا ذکر مدت اشتغال، سـمت و حقـوق دریافتی

د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق

و-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

ز-معلمـان ، اسـاتید/ هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینی یـا گواهی اشتغال بـه کار بـه همـراه فیش حقـوق

ط-(دانش آموزان، دانشجویان) اصل نامه اشتغال به تحصیل جهـت دانـش آموزانـی کـه در سـال تحصیلـی قصـد سـفر

دارنـد،ارائـه اصـل رضایتنامـه کتبـی از مدیریـت مدرسـه بـا ذکـر تاریـخ سـفر الزامی میباشـد.

۴- کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی (در اندازه واقعی و هرکدام در یک صفحه A4 باشد)

۵-پرینت بانکی با حداقل مانده حساب ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر نفر.(برای هر نفر پرینت یا تمکن مالی با مهر و امضا

بانک برای هر نفر لازم است)

*توضیحات تکمیلی:سرپرست خانواده می تواند برای کلیه اعضا خانواده اصل این پرینت را قرار دهد*

۶- چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پس از بررسی مدارک)

۷-پر کردن فرم سفارت و مشخصات فردی.