پذیرش دانشگاه

هزینه زندگی در اوکراین
هزینه خوابگاه دانشجویی در اکراین ماهیانه بین ۱۲۰ – ۸۰ دلار در پایتخت و بین ۱۰۰ – ۵۰ دلار در دیگر شهرها است. هزینه اجاره